Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker van rechtszaakplaats.

 1. Rechtszaakplaats gaat met de persoon of het bedrijf dat zijn zaak plaats op de website - "de plaatser althans adverteerder" - geen enkele overeenkomst aan. De persoon of het bedrijf plaatst de zaak geheel vrijwillig en gratis op de website. De inhoud van de advertentie is de eigen verantwoording van de persoon of het bedrijf. Rechtszaakplaats heeft wel de verplichting de zaak op de website te laten staan, indien de zaak voldoet aan een juiste omschrijving. De plaatser/adverteerder kan op geen enkele grond rechtszaakplaats aansprakelijk houden voor welk gevolg van zijn plaatsing van de advertentie dan ook.
 2. Vanzelfsprekend zal rechtszaakplaats zorgvuldig omgaan met de zaakgegevens van de persoon of het bedrijf binnen de privacywetgeving. Eveneens zullen de gegevens van degene die de zaak plaats slechts worden doorgegeven aan de advocaat, indien de betreffende advocaat wordt gekozen naar aanleiding van de door de advocaat geplaatste advertentie/pitch, voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek door de plaatser van de advertentie.
 3. De plaatser van een zaak dient de advocaat zelf te controleren - of hij/zij daadwerkelijk een advocaat is - bij de Orde van Advocaten of via de opgegeven website van de advocaat.
 4. Het is rechtszaakplaats toegestaan om de omschrijving van een zaak te wijzigen althans te verwijderen indien hier redenen toe zijn. Ook wanneer blijkt dat bepaalde advertenties een inhoud hebben die niet serieus genomen kan worden, zal rechtszaakplaats deze verwijderen zonder voorafgaande toestemming van de plaatser. De redenen van verwijdering zullen aan de plaatser kenbaar worden gemaakt door middel van een email. De plaatser kan rechtszaakplaats op geen enkele wijze aansprakelijk houden voor deze wijziging of verwijdering.
 5. Tussen rechtszaakplaats en de advocaat is er sprake van de mogelijkheid van het plaatsen van een advertentie op het digitale platform, zijnde de ingezonden advertentie/pitch door de advocaat. Ten aanzien van deze advertentie/pitch heeft rechtszaakplaats slechts 2 (juridische) prestaties van technische aard te leveren aan de adverterende/pitchende advocaat.
 6. Ten eerste dient rechtszaakplaats zorg te dragen dat de door de advocaat geplaatste advertentie/pitch technisch uitvoerbaar is - dat wil zeggen dat de advertentie/pitch zichtbaar wordt bij de adverteerder via de systemen achter de website - en dat deze in de account van de plaatser van de advertentie (de rechtzoekende) van de juridische vraagstelling komt. Voorts dient rechtszaakplaats zorg te dragen dat de betreffende adverteerder van de juridische vraagstelling een email-alert krijgt, dat er op zijn zaak een pitch althans advertentie van een advocaat heeft plaatsgevonden.
 7. Ten tweede dient rechtszaakplaats zorg te dragen dat het syteem van inzien - door de plaatser van een zaak - van de advertentie/pitch van de advocaat en het anoniem communiceren door middel van emailen - tussen  de adverteerder en de adverterende/pitchende advocaat - naar behoren werkt, zodat het advertentie/pitch-systeem functioneerd. 
 8. Indien na keuze van de klant op een advertentie/pitch de klant niet bij de advocaat op het vrijblijvende kennismakingsgesprek verschijnt, dan is rechtszaakplaats op geen enkele grond aansprakelijk. Eventuele kosten van een advertentie/pitch kunnen slechts worden teruggevorderd door een advocaat indien de techniek van de website / het advertentie-platform niet naar behoren werkt, dit gedurende langer dan 48 uren. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van rechtszaakplaats uitgesloten.
 9. Rechtszaakplaats zal op geen enkele wijze in contact treden met de advocaten die adverteren/pitchen. Ook ten deze bestaat er een eigen verantwoordelijkheid van de advocaten aangaande de digitale advertentie/pitch. Rechtszaakplaats biedt de advocaat slechts een digitaal platform op internet om zijn diensten te adverteren althans te pitchen. Rechtszaakplaats staat geheel buiten enerzijds de adverterende rechtszoekende adverteerder van zijn/haar zaak en de adverterende/pitchende advocaat, en gaat met deze personen geen enkele overeenkomst aan, behoudens de hierboven onder 5. genoemde 2 prestaties van (internet)technische aard.  Rechtszaakplaats kent slechts als doelstelling om vraag en aanbod via dit digitaal platform tot stand te brengen en mengt zich op geen enkele wijze - noch contractueel, noch juridisch & noch financieel - tussen de contacten van rechtzoekende adverteerders en adverterende/pitchende advocaten.
 10. De advocaat betaalt voor de advertentie/pitch een vergoeding van tussen de € 2,- en € 6,- inclusief BTW, afhankelijk van de keuze van de advertentie/pitch. Dit bedrag staat voor de kosten van de (aanzienlijke) investering in de website, het instandhouden van de mogelijkheid om via internet advertenties/pitches te plaatsen via het digitale platform van rechtszaakplaats, het (technisch) onderhoud van de website, het toezicht op de website, het verbeteren van de website, het ontwikkelen van een App behorende bij de website, de personeelskosten van rechtszaakplaats en andere aan deze onderwerpen gerelateerde kosten ter instandhouding en verbetering van de website althans het platform.
 11. Na betaling van de advertentie/pitch - zijnde de vergoeding voor de kosten conform art. 10 - zal de advocaat direct per mail een bevestiging van de advertentie/pitch ontvangen alsmede een factuur ter hoogte van het advertentiebedrag/pitchbedrag. In geval de advocaat kiest voor een kantoortegoed, dan is dit tegoed slechts terug te vorderen indien de website langer dan dagen 7 dagen technisch niet werkend is. Het kantoortegoed kan niet worden teruggevorderd indien blijkt dat er onvoldoende zaken geplaatst worden op rechtszaakplaats, die voor het betreffende kantoor of advocaat niet "advertentie/pitch-waardig" zijn, tot een bedrag van € 25,-. Het meerdere zal op verzoek van de advocaat/kantoor worden teruggestort door rechtszaakplaats binnen 8 dagen na een verzoek hiertoe.
 12. Indien de advertentie/pitch van een advocaat van dien aard is dat deze onjuiste of onzedelijke informatie bevat, dan is het rechtszaakplaats toegestaan deze advertentie/pitch direct te verwijderen, zonder voorafgaande waarschuwing aan de betreffende advocaat. Rechtszaakplaats zal de betreffende advocaat op de hoogte stellen van de verwijdering, alsmede van de redenen van verwijdering. De betreffende advocaat althans persoon heeft geen recht op terugbetaling van de kosten van de advertentie/pitch of van een eventueel kantoortegoed, tot een saldo van € 25,-. Het meerdere zal in dat geval worden teruggestort binnen 8 dagen.
 13. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van rechtszaakplaats zullen uitsluitend worden behandeld door de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden.